1980 ~ 1960 Series

 

تاور کرین های تولید شده در این دو دهه دارای تفاوت های اساسی با سایر تاورکرین های نسل های دیگر می باشند.

POTAIN پوتن

نحوه اتصال سکشن ها بوسیله پیچ و مهره طراحی شده و در قطعات سکشن سازه در اندازه های 1.2*1.2-1.6*1.6-2*2-2.5*2.5 معمولا به ارتفاع 2.3متر و در نوعی 3متری تولید شده است.

از طرفی موتور های سیستم بالابرنده در سکشن اصلی(بیس) در پایین تاورکرین تعبیه شده که مشکلات عدیده ای را به همراه داشت.

به علت عدم وجود تکنولوژی هندلینگ در آن زمان معمولا طول بازو ها از 50 متر تجاوز نمی کند و در قسمت کنترفلش(بازوی عقب) به علت وجود شکل مثلثی در سازه (همانند بازوی بار برداری) امکان نصب موتورخانه باربرداری وجود نداشته است.

 

مدل دستگاه(دریافت کاتالوگ)طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفیسال ساختتوضیحات
مدل دستگاه : GAT318(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 1500انتهای بازو : 750برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 425C(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 2000انتهای بازو : 630برق مصرفی : 20KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 426A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 2000انتهای بازو : 800برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 427C(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 427D(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 427E(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 33بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1250برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 428C(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 38بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 427G(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 38بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 427M(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 38بهره برداری : 3000انتهای بازو : 750برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 428A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 36بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 428G(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 38بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 428N-P(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 850برق مصرفی : 30KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 428R(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 750برق مصرفی : 30KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 429A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 40خود ایستایی : 35بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 429B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 40خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 429C(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 429N-CZ(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 40خود ایستایی : 35بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 45KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 429N-FZ(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1100برق مصرفی : 45KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 430NP(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 43خود ایستایی : 31بهره برداری : 2500انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : GAT430(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 32بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1300برق مصرفی : 30KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 435A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 35بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 506D6(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 30خود ایستایی : 30بهره برداری : 2000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 25KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1250برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643C DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 43بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643C SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 43بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643E SM-DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 43خود ایستایی : 43بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 643E SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 43بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : GAT643 J(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 40KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 645A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 5000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 645B DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1250برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 645B SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 645C DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1250برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 645C SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1500برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 646D DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 646D SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 40بهره برداری : 4000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 646G SM-DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 45بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1700برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 646H SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 45بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 647D DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 45بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 647D SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 45بهره برداری : 4000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 647D SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 39خود ایستایی : 45بهره برداری : 8000انتهای بازو : 18000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 707D2(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 36خود ایستایی : 40بهره برداری : 4000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 30KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 743C SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 40بهره برداری : 5000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 744B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 40بهره برداری : 8000انتهای بازو : 2400برق مصرفی : 60KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 744CS 8T(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 40بهره برداری : 8000انتهای بازو : 2550برق مصرفی : 60KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 744CS 10T(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 40بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2550برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 745A SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2550برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 761A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 762A SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1850برق مصرفی : 60KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 763C DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 40بهره برداری : 7500انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 763C SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 40بهره برداری : 5000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 763A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 42بهره برداری : 8000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 764C SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2050برق مصرفی : 60KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 764D SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2550برق مصرفی : 60KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 765B DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 51بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 765B SM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 51بهره برداری : 6000انتهای بازو : 2400برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 765C SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 51بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2800برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 765D SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 51بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2800برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 776B SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 51خود ایستایی : 51بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2300برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 875B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 60بهره برداری : 15000انتهای بازو : 3300برق مصرفی : 125KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 877A1(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 41خود ایستایی : 55بهره برداری : 15000انتهای بازو : 4000برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 877B1(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 47خود ایستایی : 55بهره برداری : 10000انتهای بازو : 3200برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 877D DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 47خود ایستایی : 65بهره برداری : 10000انتهای بازو : 3200برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 878C DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 47خود ایستایی : 55بهره برداری : 10000انتهای بازو : 4000برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 879B SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 47خود ایستایی : 55بهره برداری : 10000انتهای بازو : 4500برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 982B SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 45خود ایستایی : 65بهره برداری : 20000انتهای بازو : 6000برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 983A SM/DM(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 63خود ایستایی : 65بهره برداری : 15000انتهای بازو : 4300برق مصرفی : 150KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 85.20L12t(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 65بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2500برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 85.20N(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 65بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3000برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 85.20P(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 65بهره برداری : 16000انتهای بازو : 3600برق مصرفی : 160KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : 85.20R(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 65بهره برداری : 20000انتهای بازو : 3600برق مصرفی : 160KVAسال ساخت : -توضیحات : -