M Series

 

تاور کرین های سری M با تنوع بسیار بالا در مدل و نوع سیستم های گیربکسی و طول بازو به روز ترین تاور کرین موجود بازار می باشد.

تاورکرین POTAN

سری M به سه شاخه MCوMDوMDT تقسیم شده که عملا تفاوت زیادی در بین دونوع MCوMD وجود نداشته ولی در مدلMDTوMCT که به تاورکرین هایTOPLESSیاTOPFLAT معروف هستند فاقد کله قندی بوده و بروز ترین نوع تکنولوژی را دارا می باشند.

 

مدل دستگاه(دریافت کاتالوگ)طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفیسال ساختتوضیحات
مدل دستگاه : MC68A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 40بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1000برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC85(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 34بهره برداری : 5000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC115B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 44بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 65KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC175B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 44بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC180(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 44بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC205B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 59بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2400برق مصرفی : 75KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC310K16(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 51بهره برداری : 16000انتهای بازو : 2700برق مصرفی : 100KVA~175KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC475M25(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 74بهره برداری : 25000انتهای بازو : 3000برق مصرفی : 135KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MC80(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 48خود ایستایی : 34بهره برداری : 5000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD115(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 53بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD120A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 40بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1500برق مصرفی : 65KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD125A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 57خود ایستایی : 38بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 65KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD140(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 53بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1300برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD90DIN(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 50خود ایستایی : 38بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1500برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD95(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 52خود ایستایی : 48بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD150(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 52بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1850برق مصرفی : 65KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD155(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 56خود ایستایی : 53بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD160(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 53بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1100برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD170(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 52بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1950برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD175A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 65بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1400برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD185BH8(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 53بهره برداری : 8000انتهای بازو : 2150برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD185BH10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 66بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2150برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD205AH8(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 53بهره برداری : 8000انتهای بازو : 2400برق مصرفی : 80KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD208A(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 68بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 90KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD220(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 49بهره برداری : 12000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 105KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD235J10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 49بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2050برق مصرفی : 75KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD235J12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 49بهره برداری : 12000انتهای بازو : 1850برق مصرفی : 110KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD265CJ10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 71بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2850برق مصرفی : 68KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD238AJ10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 68بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2200برق مصرفی : 70KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD238AJ12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 64بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2150برق مصرفی : 120KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD250(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 64بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2000برق مصرفی : 105KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD285C(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 70بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2950برق مصرفی : 173KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD305B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 64بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3200برق مصرفی : 173KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD310K12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 70بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3350برق مصرفی : 173KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD345BL12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 64بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3100برق مصرفی : 173KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD345BL16(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 64بهره برداری : 16000انتهای بازو : 2700برق مصرفی : 173KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD365BL12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 64بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3650برق مصرفی : 175KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD400BL20(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 64بهره برداری : 20000انتهای بازو : 3400برق مصرفی : 175KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD485BM20(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 75بهره برداری : 20000انتهای بازو : 3400برق مصرفی : 190KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD500(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 89بهره برداری : 20000انتهای بازو : 6400برق مصرفی : 190KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD550(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 72بهره برداری : 25000انتهای بازو : 4300برق مصرفی : 190KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD560(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 87بهره برداری : 40000انتهای بازو : 3700برق مصرفی : 270KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD600(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 77بهره برداری : 20000انتهای بازو : 7500برق مصرفی : 160KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD650(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 78بهره برداری : 40000انتهای بازو : 5500برق مصرفی : 322KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD700(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 87بهره برداری : 40000انتهای بازو : 7100برق مصرفی : 300KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD900B(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 89بهره برداری : 50000انتهای بازو : 13000برق مصرفی : 330KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD900(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 89بهره برداری : 50000انتهای بازو : 9100برق مصرفی : 320KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD1000(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 80بهره برداری : 50000انتهای بازو : 10000برق مصرفی : 320KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD1100(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 90بهره برداری : 50000انتهای بازو : 9500برق مصرفی : 403KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD1400(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 82بهره برداری : 64000انتهای بازو : 11000برق مصرفی : 340KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD1600(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 91بهره برداری : 64000انتهای بازو : 17400برق مصرفی : 411KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD2200(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 80خود ایستایی : 72بهره برداری : 64000انتهای بازو : 20000برق مصرفی : 360KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MD3200(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 85خود ایستایی : 104بهره برداری : 64000انتهای بازو : 26000برق مصرفی : 433KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT50(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 40خود ایستایی : 36بهره برداری : 2500انتهای بازو : 1100برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT58(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 42خود ایستایی : 34بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 33KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT68(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 46خود ایستایی : 33بهره برداری : 3000انتهای بازو : 1100برق مصرفی : 33KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT78(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 51خود ایستایی : 31بهره برداری : 5000انتهای بازو : 1050برق مصرفی : 28KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT88(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 52خود ایستایی : 41بهره برداری : 5000انتهای بازو : 1100برق مصرفی : 35KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MCT385(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 64بهره برداری : 20000انتهای بازو : 2700برق مصرفی : 107KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT98(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 37بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1200برق مصرفی : 50KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT128(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 50بهره برداری : 6000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 67KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT132G8(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 55خود ایستایی : 54بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1600برق مصرفی : 74KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT162H8(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 55بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1800برق مصرفی : 74KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT178(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 49بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1700برق مصرفی : 65KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT192H12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 60خود ایستایی : 52بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2200برق مصرفی : 95KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT218AJ10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 45بهره برداری : 10000انتهای بازو : 1850برق مصرفی : 72KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT218AJ8(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 45بهره برداری : 8000انتهای بازو : 1950برق مصرفی : 72KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT222J12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 40بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2400برق مصرفی : 95KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT248J10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 41بهره برداری : 10000انتهای بازو : 2500برق مصرفی : 98KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT268J10(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 65خود ایستایی : 64بهره برداری : 10000انتهای بازو : 3000برق مصرفی : 98KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT302L12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 62بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2300برق مصرفی : 105KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT302L16(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 62بهره برداری : 16000انتهای بازو : 2100برق مصرفی : 108KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT308(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 70خود ایستایی : 63بهره برداری : 12000انتهای بازو : 2900برق مصرفی : 123KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT368L12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 59بهره برداری : 12000انتهای بازو : 3200برق مصرفی : 130KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT412L10/L12(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 78بهره برداری : 10000-20000انتهای بازو : 2700-3100برق مصرفی : 160KVAسال ساخت : -توضیحات : -
مدل دستگاه : MDT412L16(دریافت کاتالوگ) :طول بازو : 75خود ایستایی : 78بهره برداری : 16000انتهای بازو : 3000برق مصرفی : 110KVAسال ساخت : -توضیحات : -