مونتاژ و دمونتاژ

انجام مونتاژ و دمونتاژ را افرادی بسیار ساده در نظر گرفته و متاسفانه بدون تجربه اقدام  به این امور می کنند که نیاز به توضیح است که خطرناک ترین زمان فعالیت دستگاه،همان  ساعات مونتاژ و یا دمونتاژ است،که یک لحظه خطا،آخرین خطای تکنسین ها خواهد بود که منجر به سقوط سازه می کند و از طرفی سقوط تاور کرین موجبات خسارت فیزیکی ،مالی و حقوقی به کارگاه می کند،لذا این مجموعه علاوه بر در اختیار داشتن کادر با تجربه،از بیمه مسئولیت نیز بهره مند بوده که شرایط ایمن را برای طیب خاطر کارفرمایان و پروژه را پدید آورد.

50 copy            51 copy