ايمني جرثقيل ها (تاور کرین)

در زمان نصب بایستی پیش بینی های لازم به عمل آید که در زمان پیاده نمودن آن فضا و محل کافی باقی مانده باشد به طوری که قطعات آن را بتوان به آسانی و بدون آنکه برای تأسیسات شده خطری ایجاد کند پیاده نمود.
هنگام نصب تاورکرین توصیه های فنی و ایمنی سازنده را رعایت کرده همچنین مقررات نگهداری و تعمیرات بازرسی توصیه شده را در طول زمان بهره برداری باید به کار برد.
زمانی که برای تاور ریل گذاشته می شود باید آن را تراز نموده و محکم به تراورس زیرین بسته شده باشد انتهای ریلها در هر دو ریل موانعی مناسب نصب شود تا از بیرون رفتن اتفاقی یا استباهی دستگاه جلوگیری کند.
وزنه های تعادل باید مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسی شود. تاروهای ثابت مستلزم پایه بتونی است و به وسیله پیچ های نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسی تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهای ثابت در صورتیکه مقدور باشد به ستون یا اسکلت یا بنای مطمئن بسته شود.
کلیه نکات فوق توسط سرپرست ایمنی کنترل و در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت می گردد. همچنین سرپرست ایمنی و سرپرست فنی کارگاه موظفند که کلیه ادوات و تجهیزات جرثقیل را کنترل کرده و آن را در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت نمایند.
بازرسی قبل از کار
1- همچنین قبل از شروع به کار باید مسیر حرکت تاور را از نظر محکم بودن بسترهای ریل، عدم انحراف ریل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگی در مسیر ریلها بازدید نماید.
2- عملکرد سوئیچ های محدود کننده ارتفاع بار، آژیر اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمینان حاصل کند و همچنین آموزش های لازم را به اپراتور جرثقیل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنین موظف است که بعد از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد.
3- مطمئن شوید که بار از روی قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرین نقطه بالا بیاورید.
4- ارابه را روی قفل کنید و بوم کرین را در جهت چرخش آزاد بگذارید به طوری که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت.
5- درب و پنجره کابین فرمان را قفل کنید و برق آن را قطع کنید. برق تغذیه اصلی کرین را از پایین و تابلوی آن قطع کنید که مسئول ایمنی موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک لیست ایمنی جرثقیل می باشد
ميزان ظرفيت بارمجاز

swl:safe working load

SWL برای بدست آوردن (load test)
آزمون استاتيک: در اين روش برای جرثقيل ،ابتدا يک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نيز معين است توسط دستگاه بلند ميشود بازرس يک مدت مشخصی را معمولا۲۰ دقيقه،دستگاه را زير بار قرار ميدهد وبا علامت زدن جکهای تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار ومقايسه آن در انتهای کارمقدار نشتی روغن از سيستم هيدروليک يا ساير عيوب رامشخص می نمايد
-۲آزمون ديناميک بازرس دستگاه جرثقيل را با يک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پايين ،چپ ،راست گردشی و...آزمايش می کند وطبق جدول بار LOAD CHART ميتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاويه های گوناگون رابدست آورد
عوامل موثر در چپ شدن جر ثقيلها

1- شيبدار بودن زمين
2- باد شديد
3- برداشتن بار كج
4- برداشتن بار بيش از حد مجاز

مخاطرات مربوط به نقص فني دستگاه :
1- عدم كارايي قطع كن اتوماتيك over travel limit switch كه نزديك هوك قرار دارد.
2- عدم كاركرد نشانگر وزن
3- نشت شديد روغن از جكها
4- وايرهاي آسيب ديده و....

تكنيكهاي ايمن سازي
1- جهت جلو گيري از خطر برق گرفتگي از كابلهاي فشار قوي حداقل فاصله دكل ازكابلها از 3 متر تا 7 مترمتغير مي باشد.

2- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.

3- راه فرار در مواقع اضطراري موجود باشد
4- عدم خوابيدن و لم دادن راننده
5- افراد متفرقه نبايد در داخل كابين راننده باشند.
6- حمل افراددرهنگام حركت ممنوع مي باشد.
7- در كار استفاده از موبايل مجاز نمي باشد
8- حضور ريگر جهت بستن بار الزامي است
تكنيكهاي ايمن سازي
9- چك كردن كليه وسايل قبل از بكاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بيني كند.
10- بعد از تعطيلي كار نبايد بار بصورت آويزان به حال خود رها شود.
11-جرثقيل نبايد بيش از 7 متر به كانالهايي كه افراد در آن كار مي كنند نزديك شود.
12- منطقه عملياتي جرثقيل با نوار خطربسته شودbarrier = r+10m كه r طول دكل جرثقيل مي باشد
تكنيكهاي ايمن سازي
13- بار نبايد بصورت افقي كشيده شود
14- تمامي موانع اطراف برداشته شود
15- افراد در پشت جرثقيل به تله نيافتند
16- فاصله ته جرثقيل وموانع اطراف بايد حداقل 60 سانتيمتر باشد
17- چك كردن وضعيت زمين (هموار يا نا نا هموار بودن)
18- استفاده از 2 جرثقيل براي بلند كردن بارهاي بسيار سنگين
19- گواهي تست بررسي گردد ودر صورت نياز براي گرفتن گواهي اعزام شود.
20- استفاده از يك وسيله ارتباطي مناسب در فواصل دور
21- بازديد روزانه وايرها