قطعات ارتفاعی(سکشن)

تامین قطعات ارتفاعی (سکشن) تاور کردن در مدل های متنوع پیچی و پیمی  فابریک و ساخت ایران با کیفیت A.

                                                                                                                                                                  3 copy             2 copy


قطعات تبدیلی 2.5به 2 و2به 1.6و 1.6 به 1.2 در دو کیفیت فابریک و تولید داخل.

پایه تثبیت برای نصب ثابت تاورکرین برای سکشن های 2*2 و 1.6*1.6و 1.2*1.2 و کالسکه ریل برای تاورکرین هایی که در پروژه قصد حرکت از بلوکی به بلوک دیگر را دارند.
G3/G4/G5/G6/G7/G17(قطعات پیچی)
L44/L46/L64/L66(قطعات پیمی)

31 copy

 

1 copy